Uutislistaukseen

Tarjouspyyntö kiinteistöjen talvikunnossapidosta Tervossa

18.8.2022 06.00

Niiniveden seurakunta pyytää kirjallista tarjoustanne Tervon kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen talvikunnossapitotyöstä seuraavasti:

Tässä tarjouspyynnössä talvikunnossapitotyöksi katsotaan tie-ja piha-alueiden, parkkipaikkojen sekä hautausmaiden auraus ja hiekoitustyöt sekä keväisin hiekoitushiekan poisto. (seurakuntakoti, kirkko, hautausmaa ja Pappila-kiinteistö, tarjouspyyntö ei koske Tervon Talluskylän hautausmaata).

Sopimuksen sisältö ja kesto

Työ suoritetaan urakoitsijan konekalustolla.
Työ sisältää:
-aurauksen
-hiekoituksen
-hautausmaiden käytävien auraukset erikseen sovitusti
-keväisin hiekoitushiekan poisto erikseen sovituilta alueilta

-urakoitsija järjestää sijaisen lomien tai muiden esteiden sattuessa

Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.1.2023-31.12.2026.

Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kk. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti.

Mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksesta johtuvia velvoitteita, on sopimus mahdollista purkaa päättymään välittömästi. Tällöin sopimusvelvoitteensa rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa välillisen ja välittömän vahingon.

Tarjouksen sisältö

Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Hintatarjoukseen tulee vastata liitteen mukaisella tarjoushintalomakkeella. Muulla tavalla tehtyä hintatarjousta ei oteta huomioon.
Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla kokonaan suomenkieliset.
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus.

Lisäksi tarjoukseen on liitettävä:
- veroviraston todistus maksetuista veroista ja sotu-maksuista ja työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista tai tilaajavastuutodistus
-tarjouspyynnön edellyttämät selvitykset toiminnasta ja kalustosta
-Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään viisi (5) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.

Hinnat ja hintojen sitovuus

Tarjoushinnat on esitettävä kiinteinä euromääräisinä tuntihintoina, eriteltynä arvonlisäveron osuus. Hintojen tulee sisältää kaikki urakoinnista aiheutuvat kustannukset, myös hiekoituksen osalta. Matka-ajasta ei makseta korvausta eikä erillisiä matkakorvauksia.

Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat sitovia kahden vuoden ajan, jonka jälkeen hintaa voidaan tarkistaa vuosittain ilmoittamalla asiasta vähintään 2 kuukautta aikaisemmin. Hinnanmuutoksen perusteena voidaan pitää polttoaine tai henkilöstökulujen merkittävästä muutoksesta aiheutuvaa lisäkulua urakoitsijalle.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

                      Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos

  1. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia
  2. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin
  3. tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi
  4. tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee
  5. tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä ja ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi tai
  6. tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tarjousten vertailu

Tarjousten arvioinnissa tarkastetaan tarjoajien kelpoisuus sekä kaluston soveltuvuus, jonka jälkeen vertailussa vaikuttaa hinta. Hintavertailuun otetaan mukaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintapäätös tehdään edullisimman vertailuhinnan perusteella.

Seurakunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Koneisiin ja laitteisiin ja toimintaan liittyvät edellytykset

Tässä hankinnassa tarjoajan kelpoisuusvaatimuksiksi katsotaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuva kalusto. Soveltuvaan kalustoon kuuluu etukuormain, jossa varusteena kauha ja/tai aura, lisäksi hiekoitin ja linko. Kaluston tulee sisältää myös hiekanpoistoon tarvittavat laitteet. Koneiden ja laitteiden ympäristökuormitus tulisi minimoida mahdollisuuksien mukaan. Huomioitavaa on, ettei toiminnasta saa kohdistua maaperään ympäristöhaittoja kuten polttoaine-, rasva- tai öljypäästöjä.

Vastuu ja velvollisuus:

Urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista. Urakoitsija ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset syntyvät vahingot ja laiminlyönnit kaikille osapuolille.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain mukaan tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää tietoa, tulee tällainen tieto toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite salaiseksi. Koko tarjousta ei tule merkitä salaiseksi. Jos liike- tai ammattisalaisuudeksi luokiteltavia tietoja ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Julkisia hankintoja ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Tarjouksen toimittaminen

Kirjallinen, kokonaan suomenkielinen tarjous on toimitettava Niiniveden seurakunnalle 30.9.2022 kello 14 mennessä.

Yhteystiedot ovat:

                      Niiniveden seurakunta
                      Terveystie 5
                      72300 Vesanto

tai sähköpostin liitetiedostona (pdf) niiniveden.seurakunta@evl.fi

Tarjouskuoreen on merkittävä ”tarjous”

Lisätiedot

Lisäkysymyksiin vastaa seurakuntamestari Ari Solanummi ari.solanummi(ät)evl.fi tai
puh 044 3846134

Liitteet          TarjoushintalomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä